1.0 Navn og hjemsted

 

1.1 Foreningens navn er Thy Erhvervsforum.

 

1.2 Foreningens hjemsted er Thy.

 

 

2.0 Formål og opgaver

 

2.1 Foreningens formål er at virke til fremme af erhvervslivet indenfor Thisted kommune.

 

2.2 Foreningens formål beskrives nærmere i en af bestyrelsen udfærdiget Vision.

 

 

3.0 Medlemskab

 

3.1 Enhver erhvervsdrivende virksomhed - selskaber, virksomheder og enkeltpersoner -med hjemsted eller aktiviteter indenfor Thisted kommune optages som Basismedlem af Foreningen, medmindre virksomheden frabeder sig dette.

Basismedlemmer har møde- men ikke stemmeret eller forslagsret  på foreningens forsamlinger.

 

3.2 Ethvert Basismedlem kan anmode om at blive Aktivt medlem.

Aktivmedlemmer har såvel møde- som stemme- og forslagsret på foreningens forsamlinger.

 

3.3 Efter anmodning kan endvidere institutioner, foreninger, organisationer og andre juridiske personer, der beskæftiger sig med erhvervsmæssige forhold indenfor Thisted kommune optages som Basismedlem eller Aktivt medlem.

 

3.4 Som Basismedlemmer kan endvidere optages:

 1. a) enhver person eller juridisk person, der udviser interesse for foreningens arbejde.

3.5 Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen.

Eksklusion fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår i hvilket eksklusionen finder sted.

 

3.6 Eksklusion kan af den ekskluderede indbringes for foreningens førstkommende ordinære generalforsamling.

Såfremt mindst 1/5 af foreningens Aktive medlemmer, jvf. pkt. 3.2, er til stede, kan generalforsamlingen annullere eksklusionen med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 

4.0 Kontingent og finansiering

 

4.1 Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent fra foreningens Aktive medlemmer, ved ydelse af offentlige driftstilskud, ved indtægtsgivende virksomhed og ved anden form for fundning.

 

4.2 Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

 

 

5.0 Generalforsamling

 

5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Thisted kommune i januar kvartal, dog fortrinsvis i februar måned.

Indkaldelse sker ved bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel i et eller flere lokale blade, med angivelse af dagsorden.

5.3 Forslag fra medlemmerne til dagsordenspunkter på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. januar.

 

5.4 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
 5. Orientering om budget for indeværende år
 6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
 7. Valg af organisationsrepræsentanter til bestyrelsen
 8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af to suppleanter
 10. Valg af revision
 11. Eventuelt

 

5.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/10 af foreningens Aktive medlemmer.

Begæringen skal angive emnet, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

 

5.6 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelse af begæring herom i henhold til pkt. 5.5, idet indkaldelse sker under overholdelse af de i pkt. 5.2 angivne indkaldelsesregler.

 

5.7 Hvert Aktivt medlem, jvf. pkt. 3.2, har en stemme på generalforsamlingen.

 

5.8 Der kan stemmes ved fuldmagt til et stemmeberettiget medlem, idet hvert stemmeberettigede medlem maksimalt kan afgive stemme på fem fuldmagter.

 

5.9 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

 

5.10 Vedtægtsændringer kan besluttes med et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 

6.0 Bestyrelsen

 

6.1 Bestyrelsen består af 8 medlemmer.

 

6.2 Thisted kommune udpeger et bestyrelsesmedlem.

 

6.3 Der vælges af generalforsamlingen ved simpelt flertal et medlem, der repræsenterer og er indstillet af en landsdækkende arbejdsgiverorganisation, og et medlem, der repræsenterer og er indstillet af en landsdækkende lønmodtagerorganisation.

 

6.4  Bestyrelsens øvrige 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen ved simpelt flertal.

 

6.5 De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for to år ad gangen.

 

6.6 Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de i henhold til pkt. 6.3 og 6.4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

 

6.7 Bestyrelsen kan på et bestyrelsesmøde træffe beslutning om, at bestyrelsen udvides med et ekstra bestyrelsesmedlem, der udpeges af bestyrelsen. Såvel beslutning om udvidelse som udpegning af det konkrete medlem sker ved simpelt flertal blandt bestyrelsens medlemmer.

 

6.8 Udpegningsperioden for et bestyrelsesmedlem, der er udpeget i henhold til pkt. 6.7, er frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

 

6.9 Bestyrelsen kan ved simpelt flertal blandt bestyrelsens medlemmer anmode Thisted kommunes direktør for erhvervsområdet om at deltage i alle eller enkelte bestyrelsesmøder som observatør.

 

 

7.0 Direktør

 

7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, der forestår foreningens daglige ledelse.

 

8.0 Tegning

 

8.1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og erhvervsdirektøren i forening, eller af bestyrelsesformanden i forening med yderligere to bestyrelsesmedlemmer, eller af erhvervsdirektøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

 

 

9.0 Hæftelse

 

9.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

 

 

10.0 Regnskab

 

10.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

 

10.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

 

 

11.0 Likvidation

 

11.1 Beslutning om likvidation eller fusion træffes efter de for vedtægtsændringer gældende regler.

 

11.2 Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om likvidation træffer generalforsamlingen tillige beslutning om anvendelse af foreningens formue, idet formuen skal anvendes til fremme af erhvervslivets forhold i Thisted kommune.

 

 

Således vedtaget på Thy Erhvervsforums ordinære generalforsamling, den 25. marts 2022