Vedtægter

1.0 Navn og hjemsted 
1.1 Foreningens navn er Thy Erhvervsforum.
1.2 Foreningens hjemsted er Thy.

2.0 Formål og opgaver 
2.1 Foreningens formål er at virke til fremme af erhvervslivet indenfor Thisted kommune. 2.2 Foreningens formål beskrives nærmere i en af bestyrelsen udfærdiget Vision.

3.0 Medlemskab 
3.1 Enhver erhvervsdrivende virksomhed – selskaber, virksomheder og enkeltpersoner – med hjemsted eller aktiviteter indenfor Thisted kommune optages som Basismedlem af Foreningen, medmindre virksomheden frabeder sig dette. Basismedlemmer har møde- men ikke stemmeret eller forslagsret på foreningens forsamlinger. 
3.2 Ethvert Basismedlem kan anmode om at blive Aktivt medlem. Aktivmedlemmer har såvel møde- som stemme- og forslagsret på foreningens for-samlinger. 
3.3 Efter anmodning kan endvidere institutioner, foreninger, organisationer og andre juridiske personer, der beskæftiger sig med erhvervsmæssige forhold indenfor Thisted kommune optages som Basismedlem eller Aktivt medlem. 
3.4 Som Basismedlemmer kan endvidere optages: a) enhver person eller juridisk person, der udviser interesse for foreningens arbejde. 
3.5 Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Eksklusion fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår i hvilket eksklusionen finder sted. 
3.6 Eksklusion kan af den ekskluderede indbringes for foreningens førstkommende ordinære generalforsamling. Såfremt mindst 1/5 af foreningens Aktive medlemmer, jvf. pkt. 3.2, er til stede, kan generalforsamlingen annullere eksklusionen med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

4.0 Kontingent og finansiering 
4.1 Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent fra foreningens Aktive medlemmer, ved ydelse af offentlige driftstilskud, ved indtægtsgivende virksomhed og ved anden form for fundning. 
4.2 Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

5.0 Generalforsamling 
5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Thisted kommune i januar kvartal, dog fortrinsvis i februar måned. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel i et eller flere lokale blade, med angivelse af dagsorden. 
5.3 Forslag fra medlemmerne til dagsordenspunkter på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. januar. 
5.4 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af den reviderede årsrapport
 • Orientering om budget for indeværende år
 • Fastsættelse af kontingent for det følgende år
 • Valg af organisationsrepræsentanter til bestyrelsen
 • Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
 • Valg af to suppleanter
 • Valg af revision
 • Eventuelt

5.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/10 af foreningens Aktive medlemmer. Begæringen skal angive emnet, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 
5.6 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelse af begæring herom i henhold til pkt. 5.5, idet indkaldelse sker under overholdelse af de i pkt. 5.2 angivne indkaldelsesregler. 
5.7 Hvert Aktivt medlem, jvf. pkt. 3.2, har en stemme på generalforsamlingen. 
5.8 Der kan stemmes ved fuldmagt til et stemmeberettiget medlem, idet hvert stemmeberettigede medlem maksimalt kan afgive stemme på fem fuldmagter. 
5.9 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. 
5.10 Vedtægtsændringer kan besluttes med et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

6.0 Bestyrelsen 
6.1 Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 
6.2 Thisted kommunes borgmester samt et yderligere kommunalt udpeget medlem, er medlemmer af bestyrelsen. 
6.3 Der vælges af generalforsamlingen ved simpelt flertal et medlem, der repræsenterer og er indstillet af en landsdækkende arbejdsgiverorganisation, og et medlem, der repræsenterer og er indstillet af en landsdækkende lønmodtagerorganisation. 
6.4 Bestyrelsens øvrige 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen ved simpelt flertal. 6.5 De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for to år ad gangen. I forbindelse med foreningens konstituerende generalforsamling vælges de tre medlemmer, der i henhold til pkt. 6.4 er valgt med det laveste stemmetal, dog kun for en et-årig periode. 
6.6 Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de i henhold til pkt. 6.3 og 6.4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

7.0 Direktør 
7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, der forestår foreningens daglige ledelse.

8.0 Tegning 
8.1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og erhvervsdirektøren i forening, eller af bestyrelsesformanden i forening med yderligere to bestyrelsesmedlemmer, eller af erhvervsdirektøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

9.0 Hæftelse 
9.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

10.0 Regnskab 
10.1 Regnskabsåret er kalenderåret. 
10.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

11.0 Likvidation 
11.1 Beslutning om likvidation eller fusion træffes efter de for vedtægtsændringer gældende regler. 
11.2 Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om likvidation træffer generalforsamlingen tillige beslutning om anvendelse af foreningens formue, idet formuen skal anvendes til fremme af erhvervslivets forhold i Thisted kommune.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27. september 2012.

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få de seneste lokale og nationale erhvervsnyheder,
samt info om kommende arrangementer direkte i din mailboks.